Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informuję, iż:

Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z siedzibą  ul. Żegańska 34, 04-713 Warszawa.

W sprawach przetwarzania danych osobowych można kontaktować się na adres:

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Żegańska 34, 04-713 Warszawa, tel. 22 812 07 72.

Funkcję inspektora ochrony danych pełni Pan Marek Stokarski

e-mail iod@dpsmiedzylesie.pl

Cel przetwarzania danych

 1. Realizacja ustawowych zadań Domu Pomocy Społecznej da Dzieci i Młodzieży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e RODO oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b i g  RODO, w szczególności w ramach realizacji ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. Realizacja działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz do celów realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 3. Nawiązanie kontaktów handlowych administratora polegających na dążeniu do nawiązania współpracy gospodarczej.
 4. Realizacja postanowień umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania czynności przez zawarciem umowy oraz do realizacji jej postanowień;
 5. Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6. ust. 1 lit c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z art. 74 ustawy o rachunkowości i innych dotyczących podatników.
 6. Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na ochronie jego interesów.

Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dom Pomocy Społecznej.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych danych przysługują następujące uprawnienia:

 • Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  • Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Skarga do organu nadzorczego

Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia, w związku z nieprawidłowym, naruszającym Państwa prawa lub przepisy niewłaściwym przetwarzaniem danych

Automatyzacja przetwarzania danych

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.